Церковный праздник 24 июля, Праздник сегодня, Народный праздник 24 июля

Церковный праздник 24 июля, Праздник сегодня, Народный праздник 24 июля, Православный календарь, церковный календарь,
В этот день почитается, Равноапостольная Ольга (в Крещении Елена),
Молитва.
Вели́кая уго́дница Бо́жия, богоизбра́нная и богопросла́вленная, равноапо́стольная вели́кая княги́не О́льго! Ты отри́нула еси́ злове́рие и нече́стие язы́ческое, уве́ровала еси́ во Еди́ного И́стиннаго Триипоста́сного Бо́га, и восприя́ла еси́ свято́е Креще́ние, и положи́ла еси́ нача́ло просвеще́нию земли́ Росси́йския све́том ве́ры и благоче́стия. Ты еси́ духо́вная родонача́льница на́ша, ты по Христе́ Спаси́теле на́шем пе́рвая вино́вница просвеще́ния и спасе́ния ро́да на́шего. Ты еси́ те́плая моли́твенница и хода́таица о оте́честве Всеросси́йстем, во́инстве и всех лю́дех. Сего́ ра́ди смире́нно мо́лим тя: при́зри на не́мощи на́ша и умоли́ Премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне­́вается на ны зело́, я́ко по не́мощем на́шим по вся дни согреша́ем, да не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да поми́лует и спасе́т нас по ми́лости Свое́й, да всади́т в сердца́ на́ша спаси́тельный страх Свой, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум наш, во е́же разуме́ти нам пути́ Госпо́дни, оста́вити стези́ нече́стия и заблужде́ний, тща́тися же во стезя́х спасе́ния и и́стины, неукло́ннаго исполне́ния за́поведей Бо́жиих и уста́вов Святы́я Це́ркве. Моли́, блаже́нная О́льго, Челове­колю́бца Бо́га, да проба́вит нам вели́кую ми́лость Свою́, да изба́вит нас от наше́ствия иноплеме́нных, от вну́тренних нестрое́ний, мятеже́й и раздо́ров, от гла́да, смертоно́сных боле́зней и от вся́каго зла, да пода́ст нам благорастворе́ние возду́ха и плодоно́сие земли́, да сохрани́т страну́ на́шу от всех ко́зней и наве́т вра́жиих, да соблюде́т в судия́х и прави́телех пра́вду и ми́лость, да даст па́стырем ре́вность о спасе́нии пасо́мых, всем же лю́дем споспеше́ние, о е́же усе́рдно слу́жбы своя́ исправля́ти, любо́вь ме́жду собо́ю и единомы́слие име́ти, да на бла́го оте́чества и Святы́я Це́ркве ве́рне подвиза́тися, да воссия́ет свет спаси́тельныя ве́ры в стране́ на́шей во всех конце́х ея́, да обратя́тся к ве́ре неве́рующии, да упраздня́тся вся е́реси и раско́лы. Да, та́ко пожи́вши в ми́ре на земли́, сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства на Небеси́, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Если Вам понравилось видео поделитесь им с друзьями

Поделится каналом

Приятного просмотра! Храни Вас Господь!#Церковныйпраздник #народныйпраздник #Православныйпраздник #праздниксегодня #Молитва #православныйкалендарь #Церковныйкалендарь, #Традиции #приметы


Церковный праздник 24 июля, Праздник сегодня, Народный праздник 24 июля, Православный календарь, церковный календарь,
В этот день почитается, Равноапостольная Ольга (в Крещении Елена),
Молитва.


Церковный праздник 24 июля, Праздник сегодня, Народный праздник 24 июля, Православный календарь, церковный календарь,
В этот день почитается, Равноапостольная Ольга (в Крещении Елена),
Молитва.
Категория
Праздники в России
Комментарии выключены